SMERNICA PREZÍDIA SAAF 02-2020

SMERNICA PREZÍDIA SAAF 02-2020

V nadväznosti na usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SRč. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, prezídium SAAF usmerňuje členské kluby SAAF vo veci organizácie tréningov pre americký futbal a flag futbal.

SAAF povoľuje organizáciu tréningov pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

 • tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu;
 • umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení
  a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk;
 • skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie
  v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m;
 • skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení;
 • medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre;
 • športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní
  pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty;
 • všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku,
  sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť
  a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb;
 • nebudú vykonávané kontaktné cvičenia ako napríklad tackle a blocking drilly ale aj iné, pri ktorých vzniká vzájomný kontakt dvoch športovcov a nie je možne zachovať bezpečnú vzdialenosť osôb
  na tréningu a čistotu tréningových pomôcok;
 • na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk;
 • zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť);
 • po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok;
 • v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom;
 • pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov
  a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia;
 • osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite – príslušný evidenčný formulár „EVIDENCIA ÚČASTNÍKOV TRÉNINGU“ tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto smernice;
 • všetky kluby sú povinné posielať vyplnený formulár „ROZPIS TRÉNINGOV“ vždy minimálne
  3 kalendárne dni vopred e-mailom na adresu: info@saaf.sk – príslušný evidenčný formulár „ROZPIS TRÉNINGOV“ tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto smernice; 

Účinnosť tohto usmernenia nadobúda dňom jeho vydania a platí až do odvolania. Pri zistení porušenia tohto usmernenia hrozí klubu disciplinárna sankcia do výšky 1000 €.

Prílohy:

Príloha č. 1 – vzorový evidenčný formulár „EVIDENCIA ÚČASTNÍKOV TRÉNINGU

Príloha č. 2 – vzorový evidenčný formulár „ROZPIS TRÉNINGOV“

SMERNICA PREZÍDIA SAAF 02-2020 – celé znenie