Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), upravujú podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi občianskym združením Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z., so sídlom Nevädzová 17211/6B, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 30787009, zapísaná v evidencii občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, e-mail: info@saaf.sk, t. č.: +421 908 868 248, www.saaf.sk (ďalej ako „Predávajúci“) a kupujúcim (ďalej ako „Kupujúci“), na základe kúpnej zmluvy Tovaru, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej ako „Zmluva“), pričom sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že Kupujúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, považuje sa za spotrebiteľa. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej spoločne označujú ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“. 

2. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

II. DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV

1. Tovar – predmet Zmluvy, ktorým je hnuteľná vec, ktorá je v ponuke Predávajúceho a o ktorý prejavil záujem Kupujúci, pričom môže byť označovaná aj ako produkt, alebo iným názvom, ktorý má rovnaký význam a obsah. Kupujúci berie na vedomie, že elektronické zobrazenie Tovaru je len ilustračné a môže sa líšiť od skutočného vzhľadu Tovaru, pričom zobrazenie Tovaru závisí aj od kvality a nastavenia zariadenia Kupujúceho, na ktorom si Tovar na webe prehliada.

2. Objednávka –  elektronická komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej Kupujúci prejavil vôľu kúpiť Tovar, alebo akýkoľvek iný prejav vôle Kupujúceho, smerujúci k uzatvoreniu Zmluvy s Predávajúcim, vyjadrený najmä telefonicky, emailom, alebo iným spôsobom. 

3. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak je Kupujúcim spotrebiteľ riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Podnikateľ –  kupujúci, ktorý jedná s Predávajúcim pri uzatváraní Zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti a z okolností je zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom sa pritom rozumie osoba zapísaná v Obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, ako aj  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného zákona. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára Zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou neobdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) platia pre neho pravidlá uvedené v týchto VOP ako pre podnikateľa. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Kúpna cena – kúpna cena Tovaru, ktorú si Zmluvné strany dohodli v Objednávke. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.

6. Dodacia adresa – adresa, ktorú uviedol Kupujúci v Objednávke a na ktorú je Kupujúcemu doručený Tovar, pričom táto adresa je miestom prevzatia a odovzdania Tovaru do užívania Kupujúcemu na základe Zmluvy.

7.Prevzatie Tovaru – okamih, kedy je Kupujúcemu, alebo Kupujúcim poverenej osobe odovzdaný Tovar, ktorý ho preberie do užívania na základe Zmluvy.

III. PREDMET A UZATVORENIE ZMLUVY

1. Predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim je záväzok Predávajúceho Odovzdať Kupujúcemu Tovar a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za Tovar Kúpnu cenu. Zmluvný vzťah na základe Zmluvy sa riadi Zmluvou, VOP a ďalšími právnymi úkonmi smerujúcimi k uzavretiu a plneniu Zmluvy, ktoré Zmluvné strany uskutočnia pred uzavretím Zmluvy a/alebo počas jej plnenia a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade rozporu Zmluvy a VOP má prednosť Zmluva.

2. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená akceptovaním návrhu Kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy, ktorým je Objednávka, najmä vo forme kontaktného formulára na webovej stránke Predávajúceho www.saaf.sk, pričom takouto akceptáciou zo strany Predávajúceho je okamih záväzného potvrdenia Objednávky Kupujúceho, prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorá je uvedená v Objednávke, alebo iným preukázateľným spôsobom (ďalej ako „Zmluva“). Záväzné prijatie Objednávky je zaslané Kupujúcemu spravidla do 3 pracovných dní, odo dňa zaslania Objednávky, pričom táto doba sa môže meniť. 

3. Pred záväzným prijatím Objednávky Predávajúci zašle Kupujúcemu informačný e-mail s týmito VOP. Kupujúci berie na vedomie, že zaslanie tohto e-mailu neznamená záväzné potvrdenie Objednávky a má len informatívny charakter. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito VOP a v prípade, ak s nimi nesúhlasí, alebo má k nim akékoľvek pripomienky, je povinný informovať o tom bezodkladne Predávajúceho v akejkoľvek forme, na kontaktných údajoch Predávajúceho.

4. V prípade ak Kupujúci nevyjadrí svoj nesúhlas s VOP v zmysle predchádzajúceho odseku, má sa za to, že Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, týmto porozumel a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

IV. DORUČENIE TOVARU

1. Spôsob doručenia Tovaru si určuje Kupujúci v Objednávke. Predávajúci zaisťuje alebo sprostredkováva nasledovné spôsoby dopravy tovaru: 

– osobný odber na adrese sídla Predávajúceho alebo

– doručenie Tovaru na Dodaciu adresu určenú Kupujúcim.

2. Kupujúci si môže tovar prevziať osobne na adrese sídla Predávajúceho: Nevädzová 17211/6B, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, avšak len za podmienky vopred uhradenej Kúpnej ceny v plnej výške. 

3. Tovar sa doručuje na Dodaciu adresu. Kupujúci môže Dodaciu adresu zmeniť do momentu odoslania Tovaru.

4. Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu Tovar riadne a včas, najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa záväzného potvrdenia Objednávky, prípadne v neskoršom termíne určenom v záväznom potvrdení Objednávky. V prípade, že Tovar nebude doručený včas, Kupujúci má právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny. V prípade, že Tovar nie je doručený včas z dôvodov tzv. vyššej moci, Predávajúci nezodpovedá za takéto omeškanie s doručením Tovaru.

5. Kupujúci je povinný Tovar na Dodacej adrese prevziať, alebo zabezpečiť jeho prevzatie v mene a na účet Kupujúceho, pričom Kupujúci zodpovedá za prevzatie Tovaru inou osobou tak, ako keby Tovar prevzal sám. V prípade ak sa Tovar nepodarí doručiť z dôvodov na strane Kupujúceho, Kupujúcemu môžu byť účtované náklady s opätovným doručovaním, ako škoda, ktorá tým Predávajúcemu vznikla. To neplatí ak Kupujúci písomne včas odstúpi od Zmluvy.

6. Obal Tovaru je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí Tovaru. V prípade, že je obal Tovaru poškodený, je potrebné túto skutočnosť ihneď oznámiť dopravcovi a s dopravcom skontrolovať obal Tovaru, ako aj Tovar a spísať záznam o poškodení, v akejkoľvek forme, ktorú dopravca potvrdí. V prípade, že je Tovar poškodený, Kupujúci môže odmietnuť takýto tovar prevziať. Následne, najneskôr do 24 hodín od doručenia Tovaru s poškodeným obalom, a/alebo poškodeného Tovaru je Kupujúci povinný zaslať záznam o poškodení, alebo záznam o odmietnutí prevzatia Tovaru Predávajúcemu, prípadne aj s uplatnením nárokov v súvislosti s vadami Tovaru. Následne bude Kupujúci informovaný o ďalšom postupe.

7. Od dátumu prevzatia Tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a náklady na doručenie Tovaru, na základe podmienok uvedených v záväznom potvrdení Objednávky, pred Prevzatím Tovaru.

2. Kúpna cena je splatná priamo na základe Zmluvy. Faktúra bude vystavená a odoslaná Kupujúcemu po pripísaní predmetnej sumy na účet Predávajúceho, pričom Kúpna cena je vo výške uvedenej v záväznom potvrdení Objednávky a jej splatnosť je 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia záväzného potvrdenia Objednávky, prípadne okamihom pred Prevzatím Tovaru.

3. Kupujúci uskutoční platbu bankovým prevodom, pričom v prípade, ak si Kupujúci zvolí ako možnosť doručenia Tovaru osobný odber v sídle Predávajúceho je povinný uhradiť Kúpnu cenu pred vyzdvihnutím Tovaru. Kúpna cena považuje za zaplatenú pripísaním celej sumy uvedenej v záväznom potvrdení Objednávky na účet  Predávajúceho, pričom akékoľvek ďalšie náklady súvisiace s jednotlivým druhom platby znáša výlučne Kupujúci.

4. Po zaplatení Kúpnej ceny je Tovar odoslaný Kupujúcemu najneskôr 3. pracovný deň od prijatia platby na bankový účet uvedený v záväznom potvrdení Objednávky. V prípade, ak nie je platba prijatá najneskôr do 7 kalendárnych dní po odoslaní záväzného potvrdenia Objednávky, Zmluva sa ruší od počiatku.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci je povinný odovzdať Tovar s potrebnými informáciami a dokladmi Kupujúcemu v stave spôsobilom na obvyklé užívanie, ktoré vyplýva z povahy Tovaru.

2. V prípade, ak sa vyskytne na Tovare vada počas záručnej doby, za ktorú zodpovedá Predávajúci a ktorú je povinný odstrániť, Predávajúci je povinný bezodkladne takúto vadu odstrániť, na základe podmienok uvedených v týchto VOP.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať akúkoľvek Objednávku z dôvodu nedostupnosti Tovaru, nemožnosti riadneho dodania Tovaru, alebo nemožnosti splnenia podmienok dohodnutých v Zmluve. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom, a/alebo sms, a/alebo telefonicky. V prípade stornovania Objednávky nemá Kupujúci žiadne nároky vyplývajúce z Objednávky.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Kupujúci je povinný Tovar prevziať na Dodacej adrese a zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a prípadne náklady na doručenie Tovaru, v súlade s týmito VOP.

2. Bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po prevzatí Tovaru, je Kupujúci povinný Tovar skontrolovať na prípadné viditeľné vady. V opačnom prípade sa má za to, že Tovar v čase Prevzatia Tovaru nemal žiadne vady. V prípade, ak Kupujúci v tejto lehote zistí vadu Tovaru je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín o tom informovať Predávajúceho a prípadne mu zaslať fotografiu vady. Následne je Kupujúci povinný postupovať podľa pokynov Predávajúceho.

VIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácií tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

2. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s týmto reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním Tovaru. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

 3. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému Tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom požadovanými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov Tovaru, cena, množstvo atď). Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. 

4. Dĺžka záručnej doby pre Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a teda trvá 24 mesiacov od prevzatia Tovaru. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú podnikatelia sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a je 12 mesiacov od prevzatia Tovaru. Predávajúci odovzdá kupujúcemu Tovar v stave spôsobilom na obvyklé užívanie, ktoré vyplýva z povahy Tovaru. Predávajúci  zodpovedá za vady, ktoré sa v tejto lehote na Tovare vyskytnú (ďalej ako „Záruka“), s ohľadom na jeho bežné opotrebenie spôsobené jeho bežným užívaním. Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých bol Kupujúci pred uzatvorením Zmluvy informovaný, alebo na vady, ktoré boli zjavné a o ktorých Kupujúci musel vedieť. Podmienkou Záruky je užívanie Tovaru spôsobom určeným výrobcom Tovaru a s príslušenstvom k Tovaru, ktoré je s Tovarom kompatibilné.

5. V prípade, ak sa počas Záruky vyskytne na Tovare vada, za ktorú zodpovedá Predávajúci, je Predávajúci povinný na svoje náklady vadu Tovaru odstrániť tak, aby bol Tovar spôsobilý na obvyklé užívanie, ktoré vyplýva z povahy Tovaru, prípadne Kupujúcemu namiesto odstránenia vady Tovaru, poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny Tovaru, alebo poskytnúť ten istý Tovar bez vád, alebo podobný Tovar, so súhlasom Kupujúceho, na základe podmienok týchto VOP.

6. V prípade, ak sa na Tovare vyskytne vada, Kupujúci je povinný bezodkladne o tom písomne, alebo elektronicky informovať Predávajúceho na jeho kontaktných adresách (ďalej aj ako „reklamácia“, alebo „uplatnenie reklamácie“) a Tovar bezodkladne uschovať tak, aby nedošlo k zväčšeniu takejto vady. V opačnom prípade Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením týchto povinností a zaniká jeho nárok na bezplatnú opravu Tovaru. Kupujúci je povinný umožniť práce s Tovarom, za účelom zistenia príčin vady Tovaru a odstránenia tejto vady, pričom je povinný pri takýchto prácach zároveň bezodkladne poskytnúť súčinnosť a potrebné informácie.

7. Kupujúci je povinný spolu s uplatnením reklamácie, alebo bezodkladne po uplatnení reklamácia, zaslať Tovar na adresu Predávajúceho: Nevädzová 17211/6B, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika. V prípade ak nebude reklamácia zamietnutá, Predávajúci bezodkladne po vybavení reklamácie zašle sumu rovnajúcu sa nákladom Kupujúceho na zaslanie Tovaru Predávajúcemu, poštou, alebo bankovým prevodom Kupujúcemu, na základe pokynov Kupujúceho, ktoré Kupujúci zašle Predávajúcemu. V prípade ak bude reklamácia zamietnutá, znáša náklady na zaslanie Tovaru Predávajúcemu Kupujúci a rovnako v tomto prípade Kupujúci znáša náklady na opätovné doručenie Tovaru po zamietnutej reklamácii Kupujúcemu.

8. Povinnosti a postupy podľa tohto článku sa vzťahujú aj na príslušenstvo Tovaru a jeho súčasti. 

9. Konanie v ktorom sa vybavuje reklamácia, začína dňom preukázateľného uplatnenia vád, za splnenia vyššie uvedených podmienok a musí byť ukončené najneskôr do 30 dní od jeho začatia. Ak k prevzatiu Tovaru Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní, alebo zabráni prevzatie Tovaru.

10. Tovar je možné v prípade potreby opravovať len v autorizovaných servisoch, určených Predávajúcim, alebo výrobcom Tovaru. V opačnom prípade, z dôvodov na strane Kupujúceho, Predávajúci nezodpovedá za vady a škodu, ktorá týmto na Tovare vznikne a to aj v budúcnosti, v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti a zároveň zaniká Záruka.

11. Pri uplatnení reklamácie musí byť Kupujúcemu vydané potvrdenie a Kupujúci musí byť poučený o svojich právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, musí byť takéto potvrdenie doručené Kupujúcemu ihneď, resp. bez zbytočného odkladu.

12. V konaní po uplatnení reklamácie, v rámci zhodnotenia technického stavu Tovaru sa okrem iného posudzuje, či za vadu Tovaru zodpovedá Predávajúci a určuje sa spôsob odstránenia vady. V prípade ak sa v rámci tohto konania preukáže, že za vadu zodpovedá Kupujúci, odstránenie vady Tovaru sa vykoná na náklady Kupujúceho, ktoré môže Predávajúci žiadať od Kupujúceho pred odstránením vady Tovaru. V prípade ak sa v rámci tohto konania preukáže, že za vadu zodpovedá Predávajúci, vada bude odstránená bez zbytočného odkladu na náklady Predávajúceho, najneskôr tak, aby bolo konanie v ktorom sa vybavuje reklamácia ukončené najneskôr do 30 dní od jeho začatia. V opačnom prípade má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy, alebo žiadať výmenu Tovaru.

13. V prípade uplatnenia reklamácie Tovaru v Záruke spotrebiteľom do 12 mesiacov od prevzatia Tovaru, môže byť reklamácia zamietnutá len na základe odborného posúdenia. Náklady na takéto odborné posúdenie, ako aj náklady súvisiace s odborným posúdením sa nemôžu uplatňovať voči Kupujúcemu, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. V prípade zamietnutia reklamácie na základe odborného posúdenia, musí byť Kupujúcemu poskytnutá kópia takéhoto odborného posúdenia, najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

14. Ak spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatní po 12 mesiacoch od prevzatia Tovaru a Predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

15. Po ukončení konania v ktorom sa vybavuje reklamácia, musí byť Kupujúcemu vydané potvrdenie o vybavení reklamácie a Tovar. Na tú istú vadu nemožno uplatniť reklamáciu opakovane.

16. Reklamácia môže byť vybavená jedným z nasledujúcich spôsobov:

– výmenou Tovaru, resp. uzatvorením novej Zmluvy, 

– opravením Tovaru, 

– vrátením Kúpnej ceny, 

– poskytnutím primeranej zľavy z Kúpnej ceny, 

– zamietnutím reklamácie.

17. V prípade, ak je reklamácia vybavená opravením Tovaru, Kupujúci je povinný uschovať si všetky dokumenty od pôvodného tovaru, ktoré musia byť predložené pri ďalšej prípadnej reklamácii. V prípade, ak je reklamácia vybavená výmenou Tovaru, na takýto nový Tovar platí nová Záruka odo dňa jeho prevzatia. 

18. Nároky Kupujúceho z uplatnenia vád Tovaru, v nadväznosti na vyššie uvedené, zanikajú:

– bezodkladným neoznámením vady Tovaru,

– zásahom do Tovaru, inak ako v autorizovanom servise,

– poškodením Tovaru Kupujúcim, alebo spôsobom za ktorý zodpovedá Kupujúci, alebo spôsobom, ktorý vylučuje zodpovednosť Predávajúceho,

– skončením Záruky.

19. V prípade, ak Kupujúci nemôže počas konania v ktorom sa vybavuje reklamácia Tovar riadne užívať, Záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohol Kupujúci Tovar užívať.

20. V prípade, ak Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim a obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, alebo sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva a Predávajúci odpovedal na takúto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého si Kupujúci vyberie.

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ je oprávnený okrem iného odstúpiť od Zmluvy, bez uvedenia dôvodu, do 30 dní odo dňa Prevzatia Tovaru, alebo aj pred Prevzatím Tovaru. V prípade ak chce Kupujúci v rámci tejto lehoty odstúpiť od Zmluvy, je oprávnený v rámci tejto lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať, pričom nemôže začať Tovar bežne používať. Na odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci použiť formulár, ktorý je prílohou týchto VOP, ktorý je potrebné zaslať elektronicky, alebo poštou, na kontaktnú adresu Predávajúceho.

2. Odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od Zmluvy, musí obsahovať údaje v ňom uvedené, najmä presnú špecifikáciu Tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko, adresa, dátum, podpis, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť peniaze, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Kupujúci je s odstúpením od Zmluvy povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, ktorú k nemu dostal, v originálnom balení, pričom náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Kupujúci môže odstúpenie od Zmluvy, ako aj tovar zaslať na adresu Predávajúceho.

3. Predávajúci je povinný v prípade platného odstúpenia od Zmluvy a riadneho vrátenia Tovaru, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci vykonal v prospech Predávajúceho, v súvislosti so Zmluvou, rovnakým spôsobom, akým ich prijal, prípadne spôsobom určeným Kupujúcim pri odstúpení od Zmluvy, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. 

4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovar vyrobený na mieru, alebo Tovar určený osobitne pre jedného Kupujúceho.

5. V prípade, že Kupujúci pri odstúpení od Zmluvy vráti Predávajúcemu Tovar, vrátane príslušenstva a obalu, ktorý je poškodený, alebo inak znehodnotený, Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s uvedením Tovaru do pôvodného stavu, vrátane jeho príslušenstva a obalu a Predávajúci je oprávnený odpočítať si takúto škodu z peňazí, ktoré mu zaplatil Kupujúci.

6. Zánik Zmluvy sa nedotýka účinnosti tých ustanovení VOP, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania nárokov zo Zmluvy.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Vymedzenie základných pojmov:

i. Právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov je najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

ii. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.  

iii. Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

iv. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

v. Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;  prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo  táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov

2. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov zo Zmluvy je občianske združenie Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z., so sídlom Nevädzová 17211/6B, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 30787009, zapísaná v evidencii občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, e-mail: info@saaf.sk, t. č.: +421 908 868 248, www.saaf.sk.

3. Právnym základom, na základe ktorého Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby, je Zmluva s VOP. Teda uzatvorením Zmluvy je Predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby. V predzmluvných vzťahoch je právnym základom Predávajúceho oprávnený záujem Predávajúceho.

4. Účelom spracúvania osobných údajov Predávajúcim je plnenie Zmluvy, na základe ktorej Predávajúci plní povinnosti voči Kupujúcemu. Teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné k tomu, aby mohli byť Predávajúcim splnené povinnosti voči Kupujúcemu na základe Zmluvy.

5. Príjemcom osobných údajov dotknutej osoby je Predávajúci a v nevyhnutnom rozsahu aj dopravcovia Predávajúceho, autorizované servisy a účtovníci.

6. Doba počas ktorej sa spracúvajú osobné údaje je 10 rokov.

7. Dotknutá osoba má právo požadovať od Predávajúceho najmä:

  • prístup k jej osobným údajom (čl. 15 Nariadenia)
  • opravu jej osobných údajov (čl. 16 Nariadenia) 
  • prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia)
  • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (čl. 18 Nariadenia)
  • výmaz jej osobných údajov (čl. 17 Nariadenia)
  • ako má aj právo namietať spracúvanie  jej osobných údajov (čl. 21 Nariadenia).

8. Dotknutá osoba má aj právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov odvolať a tiež podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom Úrade na ochranu osobných údajov.

9. Poskytovanie osobných údajov od dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a plnenie Zmluvy. Povinnosť kupujúceho je vždy uvádzať pravdivé a úplné informácie a v prípade zmeny o takej skutočnosti informovať Prevádzkovateľa 

10. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov Predávajúceho. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

11. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

12. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje právo namietať e-mailom info@saaf.sk, alebo písomne, na kontaktné adresy Predávajúceho.

XI. DORUČOVANIE

1. Akékoľvek informácie, oznámenia, dokumenty sa medzi Zmluvnými stranami doručujú v písomnej forme, alebo elektronicky, ak nie je písomná forma vyžadovaná právnymi predpismi, a to na kontaktnú adresu Kupujúceho uvedenú v Zmluve, a na kontaktné adresy Predávajúceho uvedené v týchto VOP. Elektronicky sa rozumie e-mailom.

2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej forme doručovania, ktorá musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3. V prípade doručovania doporučenou zásielkou sa zásielka považuje doručená dňom jej prevzatia, alebo posledným dňom odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie.

4. V prípade doručovania obyčajnou zásielkou sa zásielka považuje za doručenú dňom po jej odoslaní.

5. V prípade doručovania e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického účtu sa zásielka považuje za doručenú 2. dňom po jej odoslaní.

6. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju ktorákoľvek zo Zmluvných strán odmietne prevziať, alebo dňom, ktorým je na zásielke vyznačená poznámka s významom, že adresát je neznámy a tento neoznámi druhej Zmluvnej strane vopred správnu adresu.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci vyhlasuje, že sa s týmito VOP pred uzatvorením Zmluvy oboznámil, porozumel im v celom rozsahuza na znak súhlasu s VOP, uzatvára túto Zmluvu.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.saaf.sk. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich VOP, to však nemá vplyv na Zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia VOP.

3. Zmluvné strany sa dohodli, na vylúčení povinnosti poskytnutia informácií Predávajúcim, v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3-6, 7 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

4. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené Zmluvou a VOP sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade sporu sa Zmluvné strany zaväzujú vyriešiť spor mimosúdnou cestou. V prípade súdneho sporu je príslušný súd v Slovenskej republike.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle, že Zmluva je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný.

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2021.

Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z.